Inscripción para probas de acceso para grao elemental e grao profesional (curso 2020-2021)

O período de preinscrición xa finalizou

Consultar Solicitude realizada PRAZOS:
 

Instrucións:

 • Encha o formulario para a proba de acceso (os campos con * vermello son obrigatorios).

 • Imprima a solicitude unha vez cumprimentada na súa totalidade.


Documentación que se deberá achegar por correo electrónico ao centro no período de inscrición:

ENSINANZAS ELEMENTAIS (8-14 anos cumpridos ou por cumprir no ano natural)

 • Copia da solicitude de acceso.

 • Copia do DNI ou Libro de Familia onde conste o/a solicitante.

 • Fotografía tamaño carnet.

 • No caso de minusvalía, documentación acreditativa da mesma.

ENSINANZAS PROFESIONAIS (Non hai límite de idade)

 • Copia da solicitude de acceso.

 • Xustificante de pagamento selado pola entidade bancaria. No caso de taxa bonificada, deberase presentar copia da documentación que o acredite.
  Poderase acceder ao documento de pagamento (Modelo Al) na páxina web do centro, ou poderase facer o pago telemático a través da plataforma de pago telemático de Taxas e Prezos Públicos da Axencia Tributaria de
  Galicia: https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Cidadáns/11609730/4127328


 • Fotocopia do DNI.

 • No caso de minusvalía, documentación acreditativa da mesma.


PARA ENSINANZAS PROFESIONAIS:

BONIFICACIÓNS E EXENCIÓNS DE PREZOS PÚBLICOS

INSCRICIÓN FAMILIAS NUMEROSAS:

 • Exención do 100% para familias numerosas clasificadas na categoría especial

 • Bonificación do 50% para familias numerosas clasificadas na categoría xeral. (17€ )


INSCRICIÓN GRATUITA:

 • Discapacidade, o grado de discapacidade será igual o maior ao 33%.

 • Vítimas de actos terroristas, así como os/as seus/súas cónxuxes e fillos/as.

 • Violencia de xénero Alumnado que sufran violencia de xénero e o alumnado cuxas proxenitoras tamen o sufran.

 • Os/as funcionarios/as dos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
  educación.


OBSERVACIÓNS: