Inscripción para probas de acceso para grao elemental e grao profesional (curso 2019-2020) PRAZOS:
 

Instrucións:

 • Encha o formulario para a proba de acceso (os campos con * vermello son obrigatorios).

 • Imprima a solicitude unha vez cumprimentada na súa totalidade.

Documentación que se terá que achegar no período de inscrición:


ENSINANZAS ELEMENTAIS (8-14 anos cumpridos ou por cumprir no ano natural)

 • Copia da solicitude de acceso impresa.

 • Copia do DNI ou Libro de Familia onde conste o/a solicitante.

 • No caso de minusvalía, documentación acreditativa da mesma.

ENSINANZAS PROFESIONAIS (Non hai límite de idade)

 • Copia da solicitude de acceso impresa.

 • Xustificante de pagamento selado pola entidade bancaria. No caso de taxa bonificada, deberase presentar copia e orixinal da documentación que o acredite.

O documento de pagamento pode recollerse no centro. Ou podera facer o pago telemático a través da plataforma de pago telemático de Taxas e Prezos Públicos da Consellería de Facenda (http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites).

 • Fotocopia do DNI.

 • No caso de minusvalía, documentación acreditativa da mesma.


PARA ENSINANZAS PROFESIONAIS:

BONIFICACIÓNS E EXENCIÓNS DE PREZOS PÚBLICOS

INSCRICIÓN FAMILIAS NUMEROSAS:

 • Exención do 100% para familias numerosas clasificadas na categoría especial

 • Bonificación do 50% para familias numerosas clasificadas na categoría xeral. (17€)


INSCRICIÓN GRATUITA:

 • Discapacidade, o grado de discapacidade será igual o maior ao 33%.

 • Vítimas de actos terroristas, así como os/as seus/súas cónxuxes e fillos/as.

 • Violencia de xénero Alumnado que sufran violencia de xénero e o alumnado cuxas proxenitoras tamen o sufran.

 • Os/as funcionarios/as dos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


OBSERVACIÓNS:


Os aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do DNI e do resgardo da inscrición.

Os aspirantes aportarán as partituras orixinais para a súa interpretación perante o tribunal.

Para a realización das probas escritas, os aspirantes deben traer bolígrafo, lápis e goma.